Regulamin Strony


Regulamin zamawiania usług doradczych
§ 1 Informacje ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez
  użytkowników z serwisu stanowiącego narzędzie do zamawiania usług doradczych
  biura rachunkowego Tax & Money sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 2. Prezentowane informacje i treści, jak również świadczone usługi nie stanowią oferty w
  rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do składania ofert lub
  zawarcia umowy i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec
  Usługodawcy.
 3. Użytkownikiem serwisu (zwanym dalej „Użytkownikiem”) jest każda osoba
  korzystająca z Serwisu.
 4. Usługi serwisu świadczone są przez właściciela Serwisu, którym jest biuro rachunkowe
  Tax & Money sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Pawła Włodkowica 8/LU101, 31-
  452 Kraków, KRS: 0000585366, NIP: 6793118460 (zwane dalej „Usługodawcą”).
 5. Usługi Serwisu (zwane dalej „Usługami”) obejmują wykupienie usługi w postaci
  rezerwacji czasu określonego konsultanta, za pomocą formularza dostępnego na
  stronie internetowej: www.taxm.pl.
 6. Usługodawca może ustalać szczegółowe zasady oraz zakres świadczenia
  poszczególnych Usług w dodatkowych regulaminach.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.taxm.pl./regulamin i jest
  udostępniany Użytkownikowi przed realizacją Usług.
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do
  zapoznania się Regulaminem Serwisu.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę
  w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych
  przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.
  Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie
  zaprzestać korzystania z Serwisu.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowej niemożliwości korzystania z
  Serwisu, a wynikającej z konieczności dokonania zmian lub ulepszeń w Serwisie. Prace
  związane z modyfikacją Serwisu mogą mieć charakter planowany lub wymuszony
  nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami.
  § 2 Świadczenie Usług.
 12. Usługa Serwisu obejmuje wykupienie rezerwacji czasu określonego konsultanta w
  postaci jego obecności i dyspozycyjności w określonym miejscu i czasie, dokonywane
  za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.taxm.pl.
 13. Usługa, o której mowa w §2 ust. 1. polega na oddaniu do dyspozycji użytkownika
  określonego konsultanta w określonym w zamówieniu miejscu i czasie, na określony
  wymiar czasu, podczas którego użytkownik może osobiście zadawać konsultantowi
  pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi na podstawie merytorycznej wiedzy,
  doświadczenia i umiejętności konsultanta.
 14. Wykonanie usługi następuje poprzez obecność i dyspozycyjność konsultanta w
  zarezerwowanym (w ramach usługi rezerwacji czasu) miejscu i czasie, niezależnie od
  obecności użytkownika.
 15. W razie nieobecności użytkownik w zarezerwowanym miejscu i czasie dyspozycyjności
  konsultanta opłata za wykonaną usługę rezerwacji czasu nie podlega zwrotowi.
 16. Wynagrodzenie za Usługę obliczane jest w trakcie składania zamówienia Usługi za
  pomocą formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1., na podstawie Cennika. Cennik Usług
  dostępny jest pod adresem www.taxm.pl.
 17. Wykupienie Usługi w ramach Serwisu możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu.
 18. Warunkiem wykonania Usługi jest złożenie zamówienia za pomocą formularza
  opisanego w ust. 1 powyżej, a także opłacenie złożonego zamówienia.
 19. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór konsultanta, miejsca spotkania, daty
  i godziny spotkania oraz planowanego czasu jej trwania. Zamówienie za
  pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza dodatkowo poprzez kliknięcie
  przycisku „Potwierdź zamówienie i zapłać”.
 20. Zamówienie może zostać opłacone za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK i
  systemu szybkich płatności internetowych, zgodnie z Cennikiem, o którym mowa w §
  2 ust. 5.
 21. Po skutecznym wykupieniu Usługi, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie
  numer telefonu wiadomość sms z potwierdzeniem daty i godziny rezerwacji czasu
  konsultanta oraz wiadomość e-mail na podany w trakcie rezerwacji adres poczty
  elektronicznej (e-mail).
 22. W przypadku gdy konsultant, którego dotyczy zamówienie z jakichkolwiek przyczyn nie
  będzie mógł wykonać Usługi, Usługodawca uprawniony będzie zamówienie anulować,
  za zwrotem uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia, albo, na życzenie
  Użytkownika, przełożyć wykonanie Usługi na dogodny dla obu Stron termin.
  § 3 Odpowiedzialność.
 23. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie
  szkody: straty finansowe, utratę danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne
  przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe w wyniku użytkowania lub
  niemożności użytkowania Serwisu przez Użytkownika.
 24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności
  odszkodowawczej, w razie anulowania rezerwacji przez Usługodawcę, poza
  obowiązkiem zwrotu opłaty za niewykonaną Usługę.
 25. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, wynikające z przyczyn
  od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m.in. pożary,
  powodzie, klęski żywiołowe, brak dostaw energii, brak sieci informatycznej).
 26. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, spowodowanych
  działaniami lub zaniechaniami Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności za
  korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub
  obowiązującymi przepisami prawa.
 27. Usługodawca nie odpowiada za treści i informacje merytoryczne przekazywanie przez
  konsultanta podczas czasu jego dyspozycyjności.
 28. Przewidziane w Regulaminie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
  Usługodawcy nie mają zastosowania w przypadkach, w których ze względu na treść
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe wyłączenie lub
  ograniczenie odpowiedzialności, w szczególności nie mają zastosowania do szkód
  wyrządzonych Użytkownikowi umyślnie.
  § 4 Wymagania techniczne.
 29. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest łącznie:
  a) korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet;
  b) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej obsługującej technologie
  wykorzystywane w Serwisie;
  c) posiadanie telefonu komórkowego obsługującego wiadomości SMS.
 30. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Serwisu zaleca się, aby urządzenie z
  którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
  a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień;
  b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
  c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz
  przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa;
  d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce
  internetowej.
  § 5 Reklamacje.
 31. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 32. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość z imieniem,
  nazwiskiem oraz opisem zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres e-mail
  office@taxm.pl
 33. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania i udziela
  odpowiedzi w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia
  reklamacyjnego.
  § 6 Ochrona danych osobowych.
 34. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Tax & Money sp.
  z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Usługodawca.
 35. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  a) zawarcia i realizacji umowy dostawy Usługi, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  Umową jest Regulamin akceptowany przez Użytkownika na etapie korzystania z
  Usług Serwisu;
  b) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w oparciu o dane zebrane na
  podstawie zastosowanych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu
  plików cookies, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz
  Użytkownika, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  c) dochodzenia praw lub roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Administratora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 36. Użytkownik ma prawo do dostępu do własnych danych osobowych oraz ich
  sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych,
  prawo do usunięcia własnych danych osobowych (o ile nie istnieje podstawa prawna
  do ich dalszego przetwarzania przez Administratora), prawo do przeniesienia danych,
  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile dane osobowe
  Użytkownika przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody).
  Przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem pozostaje
  zgodne z prawem.
 37. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez
  Administratora jego danych osobowych (o ile przetwarzane są na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, np. Użytkownika).
 38. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, o ile uzna, że Administrator przetwarza jego dane z naruszeniem
  przepisów prawa, w tym RODO.
 39. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, znaleźć
  można w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi załącznik do niniejszego
  Regulaminu i której aktualna wersja jest dostępna na stronie: www.taxm.pl/politykaprywatności.
  § 7 Postanowienia końcowe.
 40. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z Serwisu) jest
  zawierana na czas nieokreślony.
 41. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
  (o korzystanie z Serwisu) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem
  zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz
  postanowień poniżej.
 42. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas
  rejestracji,
  w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta Użytkownika.
 43. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
  w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień
  Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania
  ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
 44. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu
  z ważnych powodów.
 45. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Usługodawca każdorazowo
  zawiadomi Użytkowników poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego
  Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, oraz za pośrednictwem innych środków
  wykorzystywanych przez Usługodawcę.
 46. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od jego opublikowania.
 47. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do
  rozwiązania Umowy na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.
 48. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za
  pośrednictwem odesłania internetowego, o którym mowa w § 1 ust. 84 Regulaminu,
  w tym także sporządzić jego wydruk.
 49. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.